SÄHKÖASENNUS UUSIVIRTA

LUOTETTAVA JA OSAAVA SÄHKÖALAN YRITYS

Jätä tar­jous­pyyn­tö

Yritys

Sähköasennukset omakotitaloista teollisuushalleihin

Säh­kö­asen­nus Uusi­vir­ta Oy on vuon­na 2015 perus­tet­tu säh­kö­töi­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me koti­ta­louk­sia, yri­tyk­siä ja yhdis­tyk­siä kat­ta­vas­ti ympä­ri Ete­lä-Suo­mea.

Teem­me säh­kö­työt koko­nai­suu­te­na aina suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen tai autam­me tar­peen mukaan pie­nem­mis­sä töis­sä. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu huol­to­työt, uudis­ra­ken­nus­ten säh­kö­asen­nuk­set ja van­hem­pien kiin­teis­tö­jen säh­kö­sa­nee­rauk­set.

Meil­le tär­kein­tä on tyy­ty­väi­nen asia­kas. Tar­joam­me ener­gia­te­hok­kaat vaih­toeh­dot ja luo­tet­ta­vaa sekä laa­du­kas­ta säh­kö­työ­tä suo­ma­lai­sel­la ammat­ti­tai­doil­la. Toteu­tam­me säh­kö­työt jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­pei­den mukaan, sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa.

  • LAADUKAS TYÖNJÄLKI

  • SOVITUSSA AIKATAULUSSA

  • LÄPINÄKYVÄ HINNOITTELU: URAKKAPERUSTEINEN JA TUNTIPERUSTEINEN

Palvelut

Sähköasennus

Sähköurakointi

Muutos-, huolto- ja korjaustyöt

Kotitalousvähennys

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen voit saa­da, jos tee­tät koti­ta­lous- tai hoi­to­töi­tä, asun­non kun­nos­sa­pi­to­töi­tä tai tie­to­tek­niik­ka­lait­tei­den asen­nuk­sia.

Oma­vas­tuu 100 euroa ja enim­mäis­mää­rä 2 400 euroa/henkilö

Sadan euron oma­vas­tuu on kalen­te­ri­vuo­si­koh­tai­nen. Voit siis mak­saa usei­ta eri koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen oikeut­ta­via töi­tä, ja oma­vas­tuu vähen­ne­tään vain ker­ran.

Esi­merk­ki: 2400 euron mak­si­mi­vä­hen­nyk­sen saat, jos ostat yri­tyk­sel­tä pal­ve­lu­ja, jois­sa työn osuus on yhteen­sä noin 5 555 euroa. Vähen­ny­soi­keus on 45 % työn osuu­des­ta.

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon.

Ota yhteyttä

Sähköasennus Uusivirta Oy

Jär­ven­pään­tie 280, 03600 Kark­ki­la

050 387 1237
juho.uusivirta@sahkouusivirta.fi

Y-tun­nus: 2708997–3

Jätä tarjouspyyntö

Pyrim­me vas­taa­maan kysy­myk­siin mah­dol­li­sim­man nopeas­ti.